– fan Tsjisse Hettema (Bitgum, 16 july 1955 – Frjentsjer, 25 july 2021): Hewwy dát
– fan Peter Popma: Losse mominten