Yllustraasje nammewolk: Piter Andringa

Frysk en Frij set wurkwinkels op foar basisskoallen oer it tema: de ierdappel.
Sjoch foar in foarbyld in tonielstikje foar Groep 7-8: Op reis nei ierdappellannen.

De workshops wurde opset yn ’e mande mei Taalplan Frysk 2030 fan ’e Provinsje Fryslân en IMO = Ynspirearend Meartalich Underwiis fan NHL Stenden.
Jo kinne sokke wurkwinkels mei profesjonele begelieding bestelle fia post@frysk-en-frij.nl; ynljochtingen: 058-212 00 35 (ek foar partikulieren, bygelyks foar bernefeestjes).

Frysk en Frij publishers sets up workshops for primary schools on the theme:The artificial potato? For an example, see a play for Group 7-8: On a trip to potato countries.

The workshops are set up in conjunction with Taalplan Frisian 2030 of the Province of Fryslân and IMO = Inspiring Multilingual Education of NHL Stenden.
You can order such workshops with professional guidance via post@frysk-en-frij.nl; information: 058-212 00 35 (also for individuals, for example for children's parties).