31 oktober 2023

Fan Aggie van der Meer (Bolswert 1927-2023) ferskynt as harkboek TWA NOVELLEN út 2011:
In moaie dei yn ’e hjerst
Wa rêdt Cesilia Tan

Dit proaza is op ’e nij te beharkjen op foarstap fan Jan en Marja Schotanus by Audiofrysk fan DAT tekstbureau te Easterwierrum.
As sprutsen boek is it ek beskikber by De Bibliotheek: Twa novellen.

Aggie van der Meer yn alle tiden