Eksperiminteel sympoasium

(Warten 1917 – Grins 1994)

Lês mear oer Jan Wybenga

Op sneon 24 novimber (soe earst 28 septimber) wurdt in eksperiminteel sympoasium organisearre oer it wurk fan de dichter Jan Wybenga mei de oanbieding fan syn Samle fersen + in kleurkatalogus fan syn byldzjend wurk +CD.

Plak en tiid:

N.H. Tsjerke Warten op sneon 24 novimber 16:30.

Oanbieding:

Samle fersen fan Jan Wybenga oan S. Wybenga-Post

Sprekkers:

  1. Teake Oppewal fan Tresoar: ien en oar oer de poëzij fan Jan Wybenga
  2. Abe de Vries: oer syn ynlieding by de Samle fersen fan Jan Wybenga
  3. Albertina Soepboer: poëzy Wybenga en Jung
  4. Piter Yedema: poëzy Wybenga en it Frânse eksistinsjalisme
  5. Jabik Veenbaas: poëzy Wybenga en it modernisme
  6. Huub Mous: Wybenga syn byldzjend wurk

Foarum û.l.f. Thijs Feenstra:

Wybenga syn wurk en it modernisme

Bureau Grosfeld – Thijs Feenstra
Afbeeldingen van Thijs Feenstra

Útstalling: Wybenga yn byld en wurd

Yn Museum De Súdwâl, in oersicht fan Wybenga syn byldzjende keunst (gouaches en akwarellen) en syn libben en literêr wurk.

Iepening útstalling: Hermien de Haan-Laagland, wethâlder fan kultuer Boarnsterhim.

Oan Museum De Súdwâl wurdt as bliuwend oantinken in plakette oanbean mei in selsportret fan Jan Wybenga, in koarte biografyske skets en syn gedicht Wonderful Warten.

LÊS MEAR OER ÚTSTALLING

Muzyk: Greetje Bijma bringt poëzy fan Jan Wybenga

www.greetjebijma.nl
Greetje Bijma- YouTube
Greetje Bijma & Zoumana Diarra – YouTube
Greetje Bijma wikipedia.nl

Oargel: Folkertsma anneks Antsje mei it tsjil

Deklamaasje en algehele lieding: Jelle Bangma

Iten en drinken út de folop

Aha menu

8 gongen: A-H 

A Wee
A moebesop (fleis noch fisk en te sûne kleur, mar smakket iensellich)
Foksejachtsop (yn it absurde bestevige mei wyld flesk)
A en Bôle

B Wee

B arakkekampkes

Wee
kajeetsjes/ cahierkes (wat yn blêden)
D Wee

lytse fryske deadebroekjes (‘n koekien van eigen deeg)

E Wee

Easterstreekjes

 FF Wee

Fergetten Ferskes (as in plant)
Fet Fergetten Ferskes (net as in plant)

 G  Wee
Griene en koaningsblauwe prinseskes

H Wee

hisse hurrel syn hertkloppinkjes
+
0 Wee
Wybengawyn (bloed en droege/wiete snie, sit wat fan ‘e kat yn)
Wartenzer bier
Moaiwaarsop
Langedagensop
Jan 1 kleare
Kowedrinken (lekker, mar Cecilia har âlde kij binne deryn fersopen)

TAGONG EN KONSUMPSJES FERGEES

ELKENIEN IS WOLKOM

FOL IS FOL