Veenbaas, Jabik

(© Foto: Winfryd Andringa)

Jabik Veenbaas. Berne op 23 jannewaris 1959 te Hilaard. Hy studearre Ingelsk, Frysk en wiisbegearte, skriuwt tonielstikken, ferhalen en skôgings, publisearre yn Hjir en Trotwaer, wurket as oersetter en makke in grut part fan de fertalingen foar de Spiegel van de Friese poëzie (1994). Is resinsent Frysk fan de Ljouwerter Krante. Ein 2000 ferskynde De brulloft fan Valentijn, syn twadde ferhalebondel.