Terpstra, Piter

(© Foto: Leeuwarder Courant)

Piter Terpstra (Ljouwert, 29 december 1919 – Ljouwert, 26 jannewaris 2006)

Gystbert Japiks Trilogy

Yn dizze Gysbert Japiks-trilogy binne trije earder ferskynde romans byinoar brocht, te witten: Mjitter fan ús jierren, Bewarje myn namme en De dei is ferrûn. Oer Mjitter fan ús jierren:

Lês fierder »