Spoelstra, Janneke

(© Foto: Jan Kalma/Tresoar)

Janneke Spoelstra (Hijum, 4 april 1962, Hijum) publisearret fersen sûnt 1992. Goeie is it wachtwurd (2004) is har earste bondel.

Yn 2000 kaam fan har in Fryske oersetting fan ‘e roman Pan fan ‘e Noarske skriuwer Knut Hamsun út. De Literatuerrûte Ljouwerteradiel, dêr’t se de betinker en ien fan ‘e gearstallers fan wie, waard yn datselde jier iepene.

Se is redaksjelid fan Hjir en wurket as korrektor en oersetter.

Janneke Spoelstra, Goeie is it wachtwurd, gedichten

Goeie is it wachtwurd

Gedichten Resinsjes (fragminten) /…/ in debút wêryn’t de dichteresse it benammen fan de yntinsje, de ynhâld hawwe moat. Yn de foarm is dizze ienfâldige, gauris

Lês fierder »