Soepboer, Albertina

(© Foto: Argyf Frysk en Frij)

Albertina Soepboer (Holwert, 1969) studearre Spaansk en is sjoernaliste en resinsinte te Harns.
(By de foto: Albertina Soepboer by in boekepresintaasje fan Utjouwerij Frysk en Frij yn ‘e Prinsentún te Ljouwert, 17 augustus 1997)

Mear ynformaasje oer de skriuwster:
www.albertinasoepboer.nl

Gearslach, gedichten, Albertina Soepboer

Gearslach

‘Gearslach’ is it debút fan Albertina Soepboer. De fersen yn dizze bondel binne ûntstien tusken simmer 1992 en maitiid 1995

Lês fierder »