Popma, Leo

Earder wurk fan Leo (Obe Maria) Popma (Warkum 1936):

In weak reservaat – gedichten
Utjowerij  Laverman N.V., Drachten, 1966

In kwesty fan hûd – roman
Miedema Pers, Ljouwert, 1971 ISBN 90-6149-981-X

Dalek; in skimespul – toaniel
Miedema Pers, Ljouwert, 1971 Trotwaer, 3e jrg. nr.1/2

Himelsk ferwulf – ferhalen
Friese Pers Boekerij, Ljouwert, 2002 ISBN 90-330-1259-6

De wraakingel – roman
Friese Pers Boekerij, Ljouwert, 2004 ISBN 90-330-1284-7

Rely Jorritsmapriis, gedichten: 1964, 1965, 1966
Rely Jorritsmapriis, ferhalen: 1965, 1966, 1967

Toanielpriis Provinsje Fryslân: 1971

De skriuwer wie redakteur fan ‘e literêre tydskriften De Tsjerne en Trotwaer.

As gong dêr in oar

    Fragminten resinsjes: Johan (architect) en Mare (alleenstaande moeder en tolk) boeken samen een herfstweekje aan zee, in het huis waar Mare zeventien jaar

Lês fierder »