Peanstra, Tsjits

(© Foto: Het Hoge Noorden/Jaap Schaaf)

Tsjits Peanstra (Grou, 1924)

Fragmint út in fraachpetear

“Ze lijkt breekbaar. Het is schijn. Als een flesje koffiemelk niet open wil, krijgt ze een verbeten blik in de ogen. “It moat”, mompelt ze, waarna ze het geopende flesje met een gebaar van vanzelfsprekendheid op tafel zet. Tsjitske Jonkman-Nauta (75) – in Friesland beter bekend als de dichteres Tsjits Peanstra – laat zich niet klein krijgen door dit soort dagelijkse ongemakken.”
Leeuwarder Courant, 2 septimber 2000

Foto

(© Foto: Argyf Frysk en Frij)

 

Tsjits Peanstra en Tiny Mulder by in boekepresintaasje fan Frysk en Frij yn ‘e Prinsentún te Ljouwert, 17 augustus 1997.

Gedicht

ANTWURD

In nij millenium, wat no?
Ferjitte wat foarby gien is,
fertrouwe op in oar begjin
en tinke dat it better kin?

Ferlies en pine of fertriet,
in sear dat altyd skrinen bliuwt,
in klok fan hope dat is wis,
bestjoert it libben sa’t it is.

Gjin oarloch en gjin honger mear,
gjin ûnderskied nei kleur en ras.
Mei frijheid as preludium,
wurdt it in goed millenium.

12 maart 1999

(Ut: Neierhân – Samle fersen)

Tsjits Feanstra, neierhân, samle fersen

Neierhân

dichtbondel/samle fersen Mei in ynlieding fan Tineke Steenmeijer-Wielenga en in taljochting, boarneopjefte en bibliografy fan Goasse D. Brouwer. Twatalich, Frysk en Nederlânsk wurk Resinsjes (fragminten)

Lês fierder »

Dûbel tij

Tekst: Tsjits Peanstra en Jelle Bangma Yllustraasje omslach: Tsjits Jonkman, Raerd (B.) Gedichten op de omslach PROLOOCH Se lit gedichten dûnsje út har hân, se

Lês fierder »