Miedema, Gys

Gys Miedema (Deinum, 24 febrewaris 1951 - Ljouwert 22 febrewaris 2001), aforist.

Foto

(© Foto: Argyf Frysk en Frij)

Gys Miedema by in boekepresintaasje fan Frysk en Frij yn ’e Prinsentún te Ljouwert, 17 augustus 1997. Fan links nei rjochts: Jan Pieter Janzen, Jelle Bangma, Simy Sevenster, Gys Miedema, Saakje Huisman, Tsjits Peanstra.

Mear ynformaasje oer de skriuwer
Gys Miedema op mookart.nl (1)
Gys Miedema op mookart.nl (2)