Miedema, Gys

Gys Miedema (Deinum, 24 febrewaris 1951 – Ljouwert 22 febrewaris 2001), aforist.

Foto

(© Foto: Argyf Frysk en Frij)

Gys Miedema by in boekepresintaasje fan Frysk en Frij yn ‘e Prinsentún te Ljouwert, 17 augustus 1997. Fan links nei rjochts: Jan Pieter Janzen, Jelle Bangma, Simy Sevenster, Gys Miedema, Saakje Huisman, Tsjits Peanstra.
Hjirûnder in fraachpetear mei Gys Miedema oer syn driuwfearren:

Omrop Fryslân Radio

Mear ynformaasje oer de skriuwer
Gys Miedema op mookart.nl (1)
Gys Miedema op mookart.nl (2)

Omwrotters, 111 aforismen, Gys Miedema

Omwrotters

‘Der omhinne draaie, jout mear sicht op ‘e saak.’, seit Gys Miedema, aforist te Ljouwert. Hjir hat er foar de twadde kear 111 aforismen byinoar

Lês fierder »
Gys Miedema, Thermiek, aforismen

Thermiek

Hoe men de aforismen van Gys Miedema (Deinum, 1951) ook zou willen beoordelen, hij is zeker geen zondagsaforist: het aforisme is voor hem dé uitdrukkingsvorm

Lês fierder »
Gys Miedema, Dijkschaap, aforismen

Dijkschaap

Achteraf Met Dijkschaap hebt u een uitzonderlijk boekje in handen gekregen. Uitzonderlijk in dubbele zin. Allereerst omdat het één van de weinige bundels is die

Lês fierder »
Spjeldepripkes, aforismen, Gys Miedema

Spjeldepripkes

‘As in wurd my meinimt, bin ik net mear te hâlden’, seit Gys Miedema, aforist te Ljouwert. Hjir hat er 111 aforismen byinoar stutsen. Pittige

Lês fierder »