Leistra, Libbe

Libbe Leistra neffens in pintekening fan Klaas Bokma (2002)

Libbe Leistra (Follegea 1913 – Gytsjerk 2001), greidboer en toanielskriuwer, debutearre yn 2000 mei de roman Reinwetter op ‘e stêd.