Kruiderink, Rienk

zelfportret

Rienk Kruiderink. Berne yn 1944 te Snits. Makke yllustraasjes foar ferskate tydskriften.