Kootstra, Douwe

Douwe Kootstra waard op 3 novimber 1951 berne te Drachten. Hy hat foaral namme makke as skriuwer fan reisferhalen. Dy waarden û.o. publisearre yn de bondels De moanne op ‘e rêch (1987), Yn de baan fan de boemerang (1990), Achter ljochte bergen (1993) enAlde spoaren (2000). Douwe Kootstra wurket yn it ûnderwiis, op it stuit as meiwurker fan GCO Fryslân.