Klazinga, Bertus

Bertus Klazinga waard op 19 juny 1955 berne te Drachten. Hy hat in protte skreaun foar toaniel, benammen as skriuwer en bewurker fan in rige iepenloftspullen. Ek hat er  in tal misdiedferhalen publisearre, û.o. de roman De ielfretters (1992). Foar it MSU yllustrearret er materiaal, ornearre foar bern