Jong de, Alpita

Alpita de Jong (Grins, 1962) studearre Algemiene Literatuerwittenskip en Italiaanske taal- en letterkunde. Se is redakteur fan it Frysk literêr tydskrift Hjir en gearstaller fan ’e blomlêzing Fries stamboek. 500 jaar proza uit Friesland.

Mear ynformaasje oer de skriuwster
Eigen website