Jong de, Alpita

Alpita de Jong (Grins, 1962) studearre Algemiene Literatuerwittenskip en Italiaanske taal- en letterkunde. Se is redakteur fan it Frysk literêr tydskrift Hjir en gearstaller fan ‘e blomlêzing Fries stamboek. 500 jaar proza uit Friesland.

Mear ynformaasje oer de skriuwster
Eigen website

Italiaanske ferhalen, oerset út it Italiaansk, Alpita de Jong, Ûnder de minsken

Under de minsken

Omslachtekst It famke strûpte yn sân hasten oare klean oan, treau de poeierdoaze, in bûsdoekje en it briefke fan fyftich (‘causi tanti mali’) yn har

Lês fierder »