Japiks, Gysbert

GysbertJapiksLyts

Oaljeferve op paniel troch Matthijs Harings, 1646

Gysbert Japiks (Boalsert, 1603-1666)

Freugde fan de wrâld

Bondel mei cd De lieten fan Gysbert Japiks op ‘e âlde wizen foar sjongstim, meldij- en akkoardynstruminten yn bewurking fan Bernard Smilde. Voorwoord door Bernard

Lês fierder »