Jansma, Klaas

Klaas Jansma. Berne op 4 jannewaris 1949 te Ychten. Hy hat in kommunikaasjeburo yn Ljouwert. Is ferslachjouwer by it skûtsjesilen, kollumnist by it Friesch Dagblad en skriuwer fan romans dy’t by de KFFB útjûn wurde: Om Teatske (1995), De fermisten (1998) en De slach om Transkei (1999). Hat frijwat non-fiction skreaun (oer Frysk toniel, korpsmusyk, skûtsjes en regionale skiednis) en kabaret (foar Ratattete en It Wâld).

Klaas Jansma, Hoop doet leven, verteld door Pieter Brouwer

Hoop doet leven

Omslachtekst Pieter Brouwer, schipper van De Wilgen. Een schipperskind had geen jeugd. Op tienjarige leeftijd stond Pieter Lammerts Brouwer uit Kootstertille al in het volle

Lês fierder »