Hettinga, Tsjêbbe

(© Foto: Het Hoge Noorden/Jaap Schaaf)

Tsjêbbe Hettinga. Dichter. Berne op 15 jannewaris 1949 te Burchwert, ferstoarn te Ljouwert 7 maart 2013.