Hettema, Tsjisse

SONY DSC
Tsjisse Hettema

Tsjisse Hettema Thús
Tsjisse Hettema Wiki
Tsjisse Hettema op Sirkwy

Op sneon 21 maaie 2022 waard yn it Stedhûs fan Frjentsjer de bondel Hewwy dát presinteard, poëzy fan Tsjisse Hettema (Bitgum 1955-Ljouwert 2021) mei filtwurk fan Aafje Bouwer: presintaasje Hewwy dát

Gedichten op Tsjisse

Tsjisse Hettema ta oantinken – Goasse Brouwer
Onder de streep – Edwin de Groot
Feanhoop & Love – Arjan Hut
By de dea fan in skaakfreon – Sipke de Schiffart