Draaisma, Douwe

douwedraaisma

Douwe Draaisma (Nijverdal, 1953) beset de Heymans Leerstoel voor geschiedenis van de psychologie oan ‘e Ryks Universiteit Grins.
Hy publisearde oer de skiednis fan neurology en psychiatry, tiidmjitting en it autobiografys ûnthâld.

It heimweefabryk

Wiisheid komt mei de jierren. Mar ferjitachtigens giet har foar. En dêromdogge wy der alles oan om skerp te bliuwen, fan harsengymnastyk oantfitaminepreparaat. Mar hat

Lês fierder »