Draaisma, Douwe

douwedraaisma

Douwe Draaisma (Nijverdal, 1953) beset de Heymans Leerstoel voor geschiedenis van de psychologie oan ‘e Ryks Universiteit Grins.
Hy publisearde oer de skiednis fan neurology en psychiatry, tiidmjitting en it autobiografys ûnthâld.