Bruinsma, Klaas

(© Foto: Friesch Dagblad/Frans Andringa)

Fan Klaas Bruinsma te Aldemardum, berne Easterein (L.) 1931, âld-leraar Ingelsk en skiednis, ferskynden yn ’e ôfrûne fjirtich jier gâns oersettingen fan poëzij en toaniel út de wrâldliteratuer. Bruinsma fertaalde ûnder oaren út it klassyk Gryksk, Ald-, Mid- en Nijingelsk, Dútsk, Frânsk, Middelnederlânsk, Nederlânsk en Spaansk. Oarsom brocht er Fryske fersen yn it Spaansk oer. De measte publisearre oersettingen ferskynden yn ’e tydskriften Hjir en Trotwaer.

Bruinsma krige yn 1993 de Obe Postma-priis foar oersettingen yn it Frysk (foar syn Sofokles fertaling).