Bruinsma, Klaas

(© Foto: Friesch Dagblad/Frans Andringa)

Fan Klaas Bruinsma te Aldemardum, berne Easterein (L.) 1931, âld-leraar Ingelsk en skiednis, ferskynden yn ‘e ôfrûne fjirtich jier gâns oersettingen fan poëzij en toaniel út de wrâldliteratuer. Bruinsma fertaalde ûnder oaren út it klassyk Gryksk, Ald-, Mid- en Nijingelsk, Dútsk, Frânsk, Middelnederlânsk, Nederlânsk en Spaansk. Oarsom brocht er Fryske fersen yn it Spaansk oer. De measte publisearre oersettingen ferskynden yn ‘e tydskriften Hjir en Trotwaer.

Bruinsma krige yn 1993 de Obe Postma-priis foar oersettingen yn it Frysk (foar syn Sofokles fertaling).

Béatrys

herdichting fan ‘e midsieuske Marialeginde Omslachtekst Béatrys – de midsieuske Marialeginde skreaun troch in ûnbekend auteur te Antwerpen om 1345 hinne – jildt as ien

Lês fierder »

Karel en Elegast

herdichting fan ‘e midsieuske ridderroman Karel ende Elegast Omslachtekst De earste tekst fan ‘e bekendste midsieuske ridderroman, Karel ende Elegast, is fan om 1200 hinne;

Lês fierder »

Mei-Maaie

neist de oarspronklike tekst fan Herman Gorter in herdichting fan de Mei yn it moderne Frysk Omslachtekst De Mei fan Herman Gorter jildt as ien fan

Lês fierder »

Fersen fan minne

strofyske gedichten fan Hadewych mei in parallelle herdichting yn it hjoeddeiske Frysk troch Klaas Bruinsma Resinsjes (fragminten) /…/ It ferget geduld, mar yn de 45

Lês fierder »