Boersma, Doet

Doet Boersma is berne yn 1958 yn Wjelsryp. Se wennet en wurket as byldzjend keunstner yn Ljouwert. Nei de Keunstakadeemje fan Grins, joech hja jierren skilder- en tekenlessen yn Grins en Ljouwert oan de learare-oplieding.
Fan 1991 ôf hâldt se har allinne dwaande mei eigen byldzjend wurk en jout lessen yn eigen atelier. Hja eksposearret no en dan op ferskate plakken.

Meande wurden

‘Meande wurden’ is de namme fan in gearwurkingsprojekt fan dichter Pim Rodenboog en skilder Doet Boersma. It bestiet út in boek en in útstalling. It

Lês fierder »