Bangma, Jelle

Jelle Bangma kin mei rjocht en reden in tûzenpoat neamd wurde. Hy skriuwt proaza en fersen foar folwoeksenen likegoed as foar bern, publisearret oer keatsen, skriuwt lietteksten en stiet op ’e planken mei it selskip Tinksels.
Eelco Salverda yn it blêd Frysk en Frij, septimber 1997