Bangma, Jelle

Jelle Bangma kin mei rjocht en reden in tûzenpoat neamd wurde. Hy skriuwt proaza en fersen foar folwoeksenen likegoed as foar bern, publisearret oer keatsen, skriuwt lietteksten en stiet op ‘e planken mei it selskip Tinksels.
Eelco Salverda yn it blêd Frysk en Frij, septimber 1997

Dûbel tij

Tekst: Tsjits Peanstra en Jelle Bangma Yllustraasje omslach: Tsjits Jonkman, Raerd (B.) Gedichten op de omslach PROLOOCH Se lit gedichten dûnsje út har hân, se

Lês fierder »

SMS in fers

Resinsjes (fragminten) In bondel gedichten foar de leeftyd 10-14, dy’t yn 2005 it ljocht seach by Frysk en Frij en dy’t in bytsje tusken de

Lês fierder »