Frysk en Frij is in literêre útjouwerij, mar hat ek omtinken foar skiednis, sport en oare belletry.
Sjoch de fûnslist.

 


Skriuwburo

editing, (ein)redaksje, korreksje- en typwurk, skriuwen fan: redaksjonele-, reklame-, advertinsjeteksten en reisfolders

spesjalisme:
skiednis – tinkboeken (histoarysk ûndersyk en eventueel fûnswerving ynbegrepen)


Fertaalburo 

Talen:
Frysk
beëdigd tolk-fertaler (beskikking Arrondissemintsrjochtbank Ljouwert 3-12-1986)

Deens
beëdigd tolk-fertaler (beskikking Arrondissemintsrjochtbank Ljouwert 9-9-1983)

Nederlâns

spesjalisme:
literêr

ek: kommersjeel – juridysk – technysk – agrarysk – miljeu