Stichting Erfgoed Fundaasje-Frysk en Frij
De stichting hat twa websiden
www.fryskenfrij.nl
www.erfgoed-fundaasje.nl

Frysk en Frij is in literêre útjouwerij, mar hat ek omtinken foar skiednis, sport en oare belletry.

As skriuwer en útjouwer oerienkomme dat it boek útjûn wurdt, kin fan ’e auteur in eigen bydrage frege wurde as de útjefte kommersjeel net út kin.

Redaksjebegelieding à € 60,- ex. btw de oere.

Sjoch foar in oersjoch fan alle útjeften de fûnslist.


Skriuwburo

editing, (ein)redaksje, korreksje- en typwurk, skriuwen fan: redaksjonele-, reklame-, advertinsjeteksten en reisfolders

spesjalisme:
skiednis – tinkboeken (histoarysk ûndersyk en eventueel fûnswerving ynbegrepen)


Fertaalburo 

Talen:
Frysk
beëdigd tolk-fertaler (beskikking Arrondissemintsrjochtbank Ljouwert 3-12-1986)

Deens
beëdigd tolk-fertaler (beskikking Arrondissemintsrjochtbank Ljouwert 9-9-1983)

Nederlâns

spesjalisme:
literêr

ek: kommersjeel – juridysk – technysk – agrarysk – miljeu