Skiednis Frysk en Frij

Frysk en Frij is inte op it yllegale Frysk en Frij út de besettingsjierren. Dat pamflet Frysk en Frij  – frij fan de besetter , fergelykje it yllegale blêd Vrij Nederland, – ferskynde yn desimber fan 1944.  It wie  in dûbelsidich beprinte stikje papier op A5 formaat. Der soenen sân saneamde Jeften fan skreaun wurde, … Continue reading Skiednis Frysk en Frij