Samle fersen fan Ella Wassenaer
(ps. Lipkje Post-Beuckens, Sondel 1908-Feanwâlden 1983). Mei in biografy yn byld en wurd en in ynlieding fan Albertina Soepboer.

(Lipkje Post-Beuckens (alias Ypk fan der Fear, Ella Wassenaer), portret, troch C. Brouwer-van der Berg, kolleksje Ypkje Hoekstra-Post, De Jouwer)