Samle koart wurk fan Hylkje Goïnga (1930-2001), mei in ynlieding fan Albertina Soepboer.