Samle fersen fan Rixt
(ps. Hendrika Akke van Dorssen, Grou 1887-Colmschate 1979). Mei in biografy yn byld en wurd en in ynlieding fan Albertina Soepboer.

(Rixt, oaljeferve op doek, 6-9-1968, troch Dick (Dirk Douwe) Osinga (1913-1997))