Samle Wurk Diel I poëzy, Jan Wybenga
Samle Wurk Diel I poëzy, Jan Wybenga

Samle fersen fan Jan Wybenga
(Warten 1917-Grins 1994) mei in biografy yn byld en wurd. Abe de Vries fersoarget de ynlieding en Goasse D. Brouwer docht de besoarging

(Jan Wybenga, selsportret, kryt op papier, kolleksje S. Wybenga-Post, Grins)