POADIUM

Op it literêr en muzikaal poadium fan Frysk en Frij wurdt poëzy, proaza en muzyk pleatst dat net earder
publisearre is.
Ynstjoeringen kinne nei: 
post@frysk-en-frij.nl.
Do krijst altyd replyk.

EARDERE PROJEKTEN

Celebrate your free language

Video Poems

Poems

Projekt Fier dyn frije taal fan Frysk en Frij

—————————————

 

LITERÊR-HISTOARYS ARGYF

Kulturele manifestaasje yn Bûtenpost

Dokumintaasje oer de dichteresse Rixt (Akke Hendrika van Dorssen) út har neilittenskip berêstend by har muoikesizzer Frans Zeilstra:

-notysjeboeken mei fersen

-fotoargyf

—————————————

 

Foto’s

Fotoreportaazje fjouwer boekpresintaasjes
(Blessum, 27 april 2013)

Fotoreportaazje Samle wurk Jan Wybenga
(Warten, novimber 2012)

Sjoch fierder: foto-argyf

—————————————

 

Ferskaat

Projkt fier dyn frije taal fan Frysk en Frij
( 20 maaie 2016 )

Fraachpetear mei Leo Popma
(27 april 2013)

Ympresje boekpresintaasje Blessum – Albertina Soepboer
(Tsjerke Blessum, 27 april 2013)

Sjoch fierder: Ferskaat-argyf