Presintaasje nije útjeften

Op sneon 29 oktober o.s wurde sân útjeften fan Frysk en Frij presinteard yn it Stedhûs fan Frjentsjer: IT SKET FAN TOUSSAINTroman fan Leo Popmabekroand mei de Rink van der Veldepriis – 2022mei in eachweid oer it oeuvre fan Popma troch Meindert Reitsma,adviseur Fryske literatuer by Tresoar. Ut it sjueryrapport Rink van der Veldepriis 2022: … Lês fierder Presintaasje nije útjeften