9 juny 2023

Tongersdei 8 juny 2023 waard yn it Fersetsmuseum te Amsterdam de famyljekronyk In gesprek met mijn moeder fan Bert Bakker presinteard. Der wienen sa’n fyftich belangstellenden. Bakker krige fragen op him ôf fan syn âldste omkesizzer Hiska Bakker. Benammen oer de haadpersoan fan it boek, Riek Bakker-Dik, dy’t mei fjouwer fan har bern opsletten siet yn Kamp Vught. It kaam tichteby: Riek is de mem fan Bert en de beppe fan Hiska. It oarlochsferline spilet noch op.
Hjirby in ympresje fan ’e feestlike gearsit.

Presentation new book Bert Bakker

On Thursday 8 June 2023, the family chronicle In gesprek met mijn moeder (A conversation with my mother) by Bert Bakker was presented in the Resistance Museum in Amsterdam. There were about fifty interested parties. Bakker received questions from his eldest cousin Hiska Bakker. Especially about the main character of the book, Riek Bakker-Dik, who was imprisoned in Camp Vught with four of her children. It came close: Riek is Bert’s mother and Hiska’s grandmother. The war past is still playing out.
Here is an impression of the festive outfit.

Foto ympresje

Presintaasje In gesprek met mijn moeder
Presintaasje In gesprek met mijn moeder
Presintaasje In gesprek met mijn moeder
Presintaasje In gesprek met mijn moeder
Presintaasje In gesprek met mijn moeder
Presintaasje In gesprek met mijn moeder
Presintaasje In gesprek met mijn moeder
Presintaasje In gesprek met mijn moeder
Presintaasje In gesprek met mijn moeder
Presintaasje In gesprek met mijn moeder
IMG_2596 (1)
IMG_2598 (1)
IMG_2601 (1)
IMG_2608 (1)
IMG_2639 (1)
IMG_2656 (1)
IMG_2661 (1)
IMG_2664 (1)
IMG_2681 (1)
IMG_2684 (1)
previous arrow
next arrow
 

Fideo ympresje