Op sneon 21 maaie 2022 waard yn it Stedhûs fan Frjentsjer de bondel Hewwy dát presinteard, poëzy fan Tsjisse Hettema (1955-2021) mei filtwurk fan syn frou Aafje Bouwer.

Dichter, keunstwurk, en byldzjend keunstner.

Videoreportaazje

kamerawurk en montaazje Geart Tigchelaar

1 fan 5
2 fan 5
3 fan 5
4 fan 5
5 fan 5

Fotoreportaazje

previous arrow
next arrow
 

Muzyk

Yellow Hammer (Cora Dijk, Laurens Huizenga, Rudi Kaldenberg, Cora Straatman).

Laurens Huizenga komponearde muzyk op flarden fan gedichten út de bondel Hee Hoo en raande dy gear ta ien gehiel.

Wurdsjes by de presintaasje fan Hewwy dàt

Aafje Bouwer
Sipke de Schiffart
Arjen Hut
Edwin de Groot

Foardroegen fersen út Hewwy dàt

Geartrude Hettema: Speaketsjil
Sipke de Schiffart: Ik haw dy sjoen
Syds Wiersma: Set de lichter
Arjan Hut: Sulveren rêch
Edwin de Groot: Lentegedichien

Lês alle gedichten hjirre.

Gedichten op Tsjisse

Tsjisse Hettema ta oantinken – Goasse Brouwer
Onder de streep – Edwin de Groot
Feanhoop & Love – Arjan Hut
By de dea fan in skaakfreon – Sipke de Schiffart