Aggie van der Meer hat de Piter Jelles Priis 2011 fan de gemeente Ljouwert krige foar har historise famyljeroman Oerfeart. It boek is yn 2006 útjûn troch Frysk en Frij.