Aggie van der Meer hat de Piter Jelles Priis 2011 fan de gemeente Ljouwert krige foar har historise famyljeroman Oerfeart. It boek, yn 2006 útjûn troch Frysk en Frij, is te krijen by Utjouwerij Elikser.