Fan Simy Sevenster kaam fan ’t simmer har tolfde Iepenloftspul út: Golf fan Onrust. Dat waard opfierd yn ’e Westhoek fan St.-Jabik yn ferknipte foarm.

By Frysk en Frij ferskynt de oarspronklike tekst digitaal, sjoch: Golf fan Onrust
Simy Sevenster skriuwt der in net te ûntkommen ynliedinkje by.

Golf fan onrust cover

Teneelstikky over Golf fan Onrust

Gêrm van Tuinen: Jou hadden mar ’n bra mooi stikky skreven over ôns as erbaaiersbeweging!
Simy Sevenster: Hè je ’t sien?
Gêrm: Ni maissy, ik had ’n hoodrol, en dan worre je jesels niet gewaar. Mar goed ok.
Simy: Hoe soa?
Gêrm: Ik bin te rechtút, te fanatyk souwen se nou sêge.
Simy: Ik ok.
Gêrm: Hoesoa?
Simy: Nou, se hewwe de kern út myn stik haald. De erbaaiersbeweging waar ’n karikatuur worren. Hur striidlieten ferfongen deur lauwe fersys, mar wel leuk.
Gêrm: Ja, ik most bra fals speule.
Simy: Wêrom hewwe jou dan metdeen?
Gêrm: Dat is de tiid. Mînsen met ruggegraat binne feer te soeken. Ik gaan ok  met in de ferloedering. Ik bin ok ’n labbekak worren.
Simy: Fèn fan Poetin?
Gêrm: Och maissy, wat mostou nâg wat lere.
Simy: Dat waar ’n grappy Gêrm.
Gêrm: Ik wou dat ’t waar waar. Mar hoe is ’t nou met dij?
Simy: Ik bin fan dat openluchtstik fortfluchten. En dat waar ’n opluchting. En dat is ’t nag. Ik perbeer myn aigen pâdsy skoan te fegen. En an dat porsy hè myn naasten met mij per dâg genoeg.
Gêrm: Heu! Dat is de kern fan ware Broedertrou!

Gêrm: En nou wil ik ’n stikky speule út ’t toneelstik wat d’r niet úthaald is.
Simy, nou bistou Jan Stap.
Simy: Dat kin ’k wel Gêrm.
Gêrm: Kyk, alles wat de boer sait, hè wij maar te doen. Ans kinst opdondere. Dan hest niks meer. De húshouwing mot wel deur de tiid.
Jan: Wij motte ’t werk dellè. In opstand komme! Stake! En heel belangryk: Metnander staan. Eén geheel weze. At gyneen meer werkt, kinne de boeren ok niks.
Metnander ’t eens weze. Gyn erbaaier meer op ’t hiem fan de boer. Die mot ’m sels maar met ’t werk rêde.
Gêrm: Se motte ôns uurloan ferhoge. Wij wille niet 8 sint in ’t uur, maar 12 sinten. Met eens?
De frôly kin wel foor wat minder. Foor hur is 7½ sint genog. Met eens?
Jan: Wij kinn’ niet deur de tiid komme met ’n hongerloantsy. Fral in de húshouwings komt ’t te skamel om.
Gêrm: Twaalf sint in ’t uur en gyn halve sint minder.
Jan: Allegaar de poat stiif houwe?!