Fan Simy Sevenster kaam fan ’t simmer har tolfde Iepenloftspul út: Golf fan Onrust. Dat waard opfierd yn ’e Westhoek fan St.-Jabik yn ferknipte foarm.

By Frysk en Frij ferskynt de oarspronklike tekst digitaal, sjoch: Golf fan Onrust
Simy Sevenster skriuwt der in net te ûntkommen ynliedinkje by.

Golf fan onrust cover