Begjin maaie fan dit jier ferskynt it debút fan Peter Popma:
It berin fan de dingen,
in dichtbondel mei 31 nije fersen yn fjouwer skiften.

IT BERIN FAN DE DINGEN

Foar ús
ien tel, net mear
mar fol ûnthjitten
en ienkear yn de stille romte
werhellen wy
bestammeljend
de earste wurden
keazen oer de hoare fjilden
berûne paden
en as lêste
ûntdutsen wy
djip yn ús beskûle
ús namme

wy hawwe heit en mem te hôf brocht
ha it grêf fersoarge
ha ús bern nei skoalle brocht
en letter oerjûn oan it libben
en wy, myn leaf, ha leave
dûnse, lake, leave
al ús dagen

aanst sil de kjeld wol út de muorren slaan
de wyn mei koarten wol it lân berikke
en karboestich troch de gloppen jeie
ús lûd ferdizenje
ús spoar ferwiskje
ús namme út de stiennen skrasse.

It berin fan de dingen.