Peru is it bakerlân fan ’e ierdappel. Sa’n trijehûndert jier lyn komt de ierappel, ierpel, jirpel, rejappel of rjappel, as iten yn Europa op ’e tafel.
Fotograaf: Peter de Ruiter, Een wereld voor kinderen – Opgroeien zonder kinderarbeid, Uitgeverij Elmar B.V., Rijswijk, 2008

For English

26 septimber 2023

Dichtbondel oer de ierdappel

Frysk en Frij jout in sammeldichtbondel út mei lyryk oer it tema: Ierdappel. Oarspronklike fersen dy’t net earder publiseard binne. Soks yn it ramt fan in histoarysk-multykulturele meartalige manifestaasje, – De keunstmjittige ierdappel? – sjoch Erfgoed Fundaasje. It wurk kin gean oer de ierdappel yn alle opsichten en ynstjoeringen yn alle tongslaggen binne wolkom. By guon talen en dialekten is in oersetting yn it Frysk of Nederlâns wolkom, dat kin de skriuwer sels it bêste besjen.
Der binne al fersen ynkommen yn ’e tongslaggen Achterhoeks, Bildts, Frysk, Hogelaands, Ingels, Katalaans, Lúwarders, Nederlâns, Stellingswarfs. Wy wy tidigje noch op mear fersen, benammen yn it eilanners en stedsfrysk.
De karkommisje bestiet út Tsead Bruinja, Doutsen van Gosliga, Albertina Soepboer en Eelke Veltman.
Foar de sjuery binne de ynstjoerders anonym, oant de publikaasje.
By pleatsing fan in fers wurdt € 75,00 fergoede.
Ynstjoere kin nei: post@frysk-en-frij.nl.

Marijkemuoi (Maria Louise fan Hessen Kassel) sil mei har soan stedhâlder Willem VI as ien fan ’e earsten yn Nederlân seane ierdappels priuwe; Johann Hermann Knoop, har hofker, hat him teeld en biedt de nijichheid oan.
Ytseal yn it Prinsessehof te Ljouwert, 13 desimber 1742.
Boarne: Leeuwarden lonkt. Fotobeelden vanaf de 16e eeuw

Send in a potato poem

In December 2023 Frysk en Frij publishes a collection of poems with lyrics on the theme: Potato. Original verses that have not been published before. Such in the context of a historical-multi cultural multi language manifestation, see Erfgoed Fundaasje. The work can be about the potato in all respects and submissions in all dialects are welcome. For some languages and dialects, a translation into Frisian or Dutch is welcome, which the author can best check himself.

In the selection committee have a seat: Tsead Bruinja, Doutsen van Gosliga, Albertina Soepboer, Eelke Veltman and Ilse Vos Until publication the entrants remain anonimous for the jury.

When a verse is published, €75.00 will be reimbursed. Please send in before March 2024.

You can send it to: post@frysk-en-frij.nl.