Vredeman de Vriesstrjitte 59
8921 BS LJOUWERT
Tillefoan: 058-212 00 35
E-mail: post@frysk-en-frij.nl

Redakteur: Goasse D. Brouwer