Fûnslist

Dichtbondels
 
2017 
978-90-8566-048-4 
 
€ 20,00 
 
 
2017 
ISBN: 978-90-8566-049-1 
58 Siden 
€ 15,00 
 
 
2016 
ISBN: 978-90-8566-042-2 
82 siden 
€ 15,00 
 
 
Hettema,Tsjisse
2015 
ISBN: 978-90-8566-038-5 
20 siden 
€ 5,00 
 
 
2014 
ISBN: 978-90-8566-035-4 
54 siden 
€ 15,00 
 
 
2014 
978-0-8566-037-8 
78 siden 
€ 20,00 
 
 
2013 
ISBN 978-90-8566-029-3 
60 siden 
€ 17,00 
 
 
2013 
ISBN 978-90-8566-028-6 
98 siden 
€ 20,00 
 
De sneinen, it lân achter it each fan 'e nulle, gedichten, Aggie van der Meer 
2012 
ISBN 978-90-8566-023-1 
130 siden 
€ 17,00 
 
 
2012 
ISBN 9-789089-544407 
344 siden 
€ 20,00 
 
En de inket sil útrinne, 50 jier poëzij, Steven H.P. de Jong 
2011 
ISBN 978-90-8566-021-7 
348 siden 
€ 30,00 
 
As in wurd my meinimt, neilitten wurk fan Gys Miedema 
2009 
ISBN 978-90-8566-020-0 
124 siden 
€ 20,00 
 
 
2009 
ISBN 978-90-8566-019-4 
172 siden 
€ 20,00 
 
 
2008 
ISBN 978-90-8566-017-0 
268 siden 
€ 20,00 
 
 
2008 
ISBN 978-90-8566-081-7 
 
€ 12,00 
 
 
2007 
ISBN 978-90-9021-469-6 
112 siden 
 
 
Nomade, Margryt Poortstra 
2006 
ISBN 90-8566-013-0 
100 siden 
€ 35,00 
 
 
2006 
ISBN 90-78566-012-2 
128 siden 
 
 
 
2005 
ISBN 90-8566-006-8 
52 siden 
€ 15,00 
 
Douwe Hermans Kiestra, Skielk beart de hjerst, blomlêzing, gearstalling en ynlieding Abe de Vries 
2005 
ISBN 90-73554-008-4 
226 siden 
 
 
Wynfearre by 't lemieren, fersen, Andries Miedema 
2005 
ISBN 90-73554-005-X 
164 siden 
€ 15,00 
 
 
2005 
ISBN 90-73554-006-8 
52 siden 
€ 12,00 
 
 
2004 
ISBN 90-73554-002-5 
24 siden 
€ 35,00 
 
 
2004 
ISBN 9073554-95-0 
32 siden 
 
 
Wachtsje op it daagjen, gedichten, Aggie van der Meer 
2004 
ISBN 90-73554-97-7 
72 siden 
 
 
Obe Postma, It sil bestean, blomlêzing, gearstalling en ynlieding, Abe de Vries 
2004 
ISBN 90-73554-93-4 
210 siden 
 
 
Janneke Spoelstra, Goeie is it wachtwurd, gedichten 
2004 
ISBN 90-73554-92-6 
64 siden 
 
 
 
2003 
ISBN 90-73554-83-7 
128 siden 
 
 
Passiepsalmen, Peturssun 
2003 
ISBN 90-73554-87-X 
 
 
 
 
2002 
ISBN 90-73554-74-8 
84 siden 
 
 
 
2002 
ISBN 90-73554-72-1 
388 siden 
 
 
 
2002 
ISBN 90-73554-78-0 
96 siden 
 
 
Hân oan 'e muorre, gedichten, Aggie van der Meer 
2002 
ISBN 90-73554-69-1 
96 siden 
 
 
Dijklichamen, Dyklichems, gedichten Rienk Kruiderink 
2001 
ISBN 90-73554-68-3 
80 siden 
 
 
Tiny Mulder, Bitterswiet 
2001 
ISBN 90-73554-60-8 
880 siden 
€ 35,00 
 
Willem Schoorstra, Ynwijing, gedichten 
2001 
ISBN 90-73554-64-0 
156 siden 
 
 
 
2001 
ISBN 90-73554-67-5 
48 siden 
 
 
 
2000 
ISBN 90-73554-53-5 
68 siden 
 
 
 
2000 
ISBN 90-73554-57-8 
32 siden 
 
 
 
2000 
ISBN 90-73554-50-0 
80 siden 
 
 
 
2000 
ISBN 90-73554-56-X 
64 siden 
 
 
 
2000 
ISBN 90-73554-58-6 
48 siden 
 
 
 
2000 
ISBN 90-73554-46-2 
120 siden 
 
 
Aggie van der Meer, balladeske, De stêd, It bist, De ingel 
2000 
ISBN 90-73554-44-6 
32 siden 
 
 
 
1999 
ISBN 90-73554-39-X 
108 siden 
 
 
 
1999 
ISBN 90-73554-41-1 
96 siden 
 
 
Tsjêbbe Hettinga, Strange Shores / Frjemde Kusten, translated by James Brockway 
1999 
ISBN 90-73554-37-3 
52 siden 
 
 
Tsjits Feanstra, neierhân, samle fersen 
1999 
ISBN 90-73554-43-8 
512 siden 
€ 35,00 
 
De citadel, D.A. Tamminga, keur uit zijn gedichten, vertaald uit het Fries door Jabik Veenbaas 
1999 
ISBN 90-73554-42-X 
192 siden 
 
 
Wite/witte klaver, fersen, verzen, Tite de Boer 
1998 
ISBN 90-73554-27-6 
52 siden 
 
 
 
1998 
ISBN 90-73554-30-6 
142 siden 
€ 20,00 
 
 
1998 
ISBN 90-73554-33-0 
48 siden 
 
 
Eva, gedichten, Margryt Poortstra 
1997 
ISBN 90-73554-26-8 
72 siden 
€ 11,12 
 
Albertina Soepboer, De twirre yn 'e tiid 
1997 
ISBN 90-73554-24-1 
64 siden 
 
 
Gearslach, gedichten, Albertina Soepboer 
1995 
ISBN 90--73554-19-5 
72 siden 
 
 
 
1995 
ISBN 90-254-0864-8 
 
 
 
 
1994 
ISBN 90-73554-08-X 
84 siden 
 
 
 
1993 
ISBN 90-73554-07-1 
52 siden 
 
 
Tsjêbbe Hettinga, 8 Gedichte/gedichten 
1993 
ISBN 90-73554-10-1 
56 siden 
 
 
 
1992 
ISBN 90-73554-03-9 
56 siden 
 
 
Aforismen
Gys Miedema, Dijkschaap, aforismen 
1999 
ISBN 90-73554-40-3 
56 siden 
 
 
Gys Miedema, Thermiek, aforismen 
1996 
ISBN 90-73554-23-3 
56 siden 
 
 
Omwrotters, 111 aforismen, Gys Miedema 
1995 
ISBN 90-73554-18-7 
56 siden 
€ 5,00 
 
Spjeldepripkes, aforismen, Gys Miedema 
1992 
ISBN 90-73554-04-7 
56 siden 
 
 
Poëzy, proaza en byldzjende keunst
Samle Wurk Diel I poëzy, Jan Wybenga 
2012 
ISBN 978-90-8566-026-2 
880 siden 
€ 125,- Samle wurk-Diel I en II 
 
Samle Wurk Diel II proaza en de byldzjende keunst, Jan Wybenga 
2012 
ISBN 978-90-8566-026-2 
500 siden 
€ 125,- Samle wurk-Diel I en II 
 
 
2007 
ISBN: 978-90-330-0624-1 
87 siden 
€ 17,00 
 
 
2005 
ISBN 90-73554-003-3 
60 siden 
€ 15,00 
 
 
 
Romans
 
2020 
ISBN: 978-90-8566-058-3 
160 siden 
€ 20,00 
 
 
2016 
ISBN: 978-90-8566-043-9 
140 siden 
€ 20,00 
 
 
2016 
ISBN: 978-90-8566-044-6 
120 siden 
€ 20,00 
 
 
2013 
ISBN: 978-90-8566-027-9 
266 siden 
€ 25,00 
 
Master van alle Ringen Diel I, It Selskip fan de Ring, J.R.R. Tolkien 
2011 
ISBN 978-90-8566-022-4 
464 siden 
€ 35,00 
 
 
2010 
ISBN: 978-90-330-0930-3 
158 siden 
€ 17,00 
 
 
2010 
ISBN: 978-90-330-0887-0 
199 siden 
€ 22,50 
 
 
2008 
ISBN: 978-90-330-0736-1 
142 siden 
€ 17,00 
 
Oerfeart, histoarise famyljeroman, Aggie van der Meer 
2006 
ISBN 90-85660-14-9 
 
€ 20,00 
 
 
2005 
ISBN 90-73554-007-6 
128 siden 
 
 
Pauwehôf, roman, Aggie van der Meer 
2005 
ISBN 90-73554-009-2 
112 siden 
 
 
Ûntdekking fan 'e wrâld, ferhaleroman, Aggie van der Meer 
2004 
ISBN 90-73554-98-5 
144 siden 
 
 
Lytse roman, fan Jon Fels, Aggie van der Meer 
2004 
ISBN 90-73554-89-6 
144 siden 
 
 
Suster, Margryt Poortstra 
2004 
ISBN 90-73554-99-3 
210 siden 
 
 
Suster, Margryt Poortstra 
2004 
ISBN 90-73554-90-X 
208 siden 
 
 
Willem Schoorstra, Swarte ingels, roman 
2004 
ISBN 90-73554-91-8 
240 siden 
€ 16,50 
 
Robert Shanks, Wreck of paradise 
2004 
ISBN 90-73554-89-6 
484 siden 
 
 
 
2004 
ISBN: 90-330-1284-7 
 
€ 25,00 
 
 
2003 
ISBN 90-73554-81-0 
168 siden 
 
 
Margryt Poortstra, koudvuur, roman 
2003 
ISBN: 90-73554-88-8 
 
 
 
 
2003 
ISBN: 90-73554-85-3 
546 siden 
€ 20,00 
 
 
2002 
ISBN 90-73554-73-X 
130 siden 
 
 
 
2002 
ISBN 90-73554-75-6 
132 siden 
€ 12,00 
 
Trelit yn 'e Trynwâlden, Libbe Leistra 
2002 
ISBN 90-73554-77-2 
112 siden 
€ 15,00 
 
Lytse roman, fan Jon Fels, Aggie van der Meer 
2002 
ISBN 90-73554-80-2 
128 siden 
€ 12,00 
 
Margryt Poortstra, kâldfjoer, roman 
2002 
ISBN 90-73554-79-9 
176 siden 
 
 
 
2000 
ISBN 90-73554-47-0 
240 siden 
 
 
 
2000 
ISBN 90-805971-1-2 
254 siden 
 
 
 
2000 
ISBN 90-73554-45-4 
240 siden 
 
 
roman, De loads, Margryt Poortstra 
1999 
ISBN 90-73554-38-1 
188 siden 
 
 
 
1995 
ISBN 90-73554-12-8 
200 siden 
 
 
 
1994 
ISBN 90-73554-13-6 
56 siden 
€ 11,12 
 
Ferhalebondels
 
2018 
ISBN 978-90-8566-056-9 
12 siden 
€ 5,00 
 
 
2006 
ISBN 90-8566-011-4 
176 siden 
€ 7,50 
 
 
2005 
ISBN 90-73554-004-1 
238 siden 
 
 
 
2003 
ISBN 90-73554-82-9 
290 siden 
 
 
Willem Schoorstra, Berjochten út Babel, ferhalen 
2002 
ISBN 90-73554-70-5 
244 siden 
 
 
 
2000 
ISBN 90-73554-55-1 
114 siden 
 
 
Italiaanske ferhalen, oerset út it Italiaansk, Alpita de Jong, Ûnder de minsken 
2000 
ISBN 90-73554-54-3 
176 siden 
 
 
Sûnder hûd, ferhalen, Saakje Huisman 
1998 
ISBN 90-73554-29-2 
176 siden 
 
 
Ferhalen, In soarte fan swijen, Margryt Poortstra 
1998 
ISBN 90-73554-31-4 
132 siden 
 
 
 
1993 
ISBN 90-73554-06-3 
164 siden 
 
 
Novellen
 
2011 
ISBN: 978-90-8566-023-1 
206 siden 
€ 18,50 
 
 
1998 
ISBN 90-73554-28-4 
64 siden 
 
 
Tine en ik, novelle, Hylkje Goïnga 
1997 
ISBN 90-73554-25-X 
40 siden 
 
 
Tinkboeken, skiednis
 
2015 
978-90-8566-040-8 
248 siden 
€ 20,00 
 
 
2013 
ISBN 978-90-8566-030-9 
130 siden 
€ 17,00 
 
Ta in hichte, of de balke yn eigen each, monografy oer it literêre wurk fan D.r Anne Sybe Wadman, Steven H.P. de Jong 
2007 
ISBN 978-90-8566-015-6 
234 siden 
 
 
 
 
Hetty Runia-Algra, In den aap gelogeerd 
2002 
ISBN 90-73554-76-4 
418 siden 
€ 35,00 
 
 
2001 
ISBN 90-73554-71-3 
304 siden 
 
 
Twintig jaar na dato, strijd om vrede, in negen portretten 
2001 
ISBN 90-73554-66-7 
80 siden 
 
 
G.M Mesland, Frans Hemsterhuis' filosofie 
2001 
ISBN 90-73554-65-9 
174 siden 
 
 
Eelkje Offringa, een geschreven leven, 1897-1946, Hetty Runia-Algra 
2001 
ISBN 90-73554-62-4 
144 siden 
 
 
Klaas Jansma, Hoop doet leven, verteld door Pieter Brouwer 
2000 
ISBN 90-73554-52-7 
160 siden 
 
 
 
2000 
ISBN 90-73554-51-9 
72 siden 
 
 
 
1995 
ISBN 90-73554-16-0 
120 siden 
 
 
Wâtse Hiddema, Jelle Bangma, Mar ik sil skriuwe..., 25 jier It Skriuwersboun 
 
 
 
Keatsboeken
Bretaalwei de brand, hoe't Johannes Brandsma de grinzen ferlei, Jelle Bangma 
1992 
ISBN 90-73554-01-2 
128 siden 
€ 15,00 
 
Sifers foar in simmertwirre, keatsferhalen en klasseminten, Jan Braaksma, Ate de Jong 
1992 
ISBN 90-73554-02-0 
128 siden 
€ 12,00 
 
Berne- en jongereinboeken
 
2014 
978-90-8566-032-3 
62 siden 
€ 15,00 
 
 
2000 
ISBN 90-73554-49-7 
32 siden 
€ 9,50 
 
 
2000 
ISBN 90-73554-48-9 
32 siden 
 
 
Dûbeltsjûk, dit en dat, fan alles wat, Grut Lês- en Dochboek, Bertus Klazinga en Jelle Bangma 
1999 
ISBN 90-73554-34-9 
92 siden 
 
 
De Alvestêdetocht fan Tsjam 
1999 
ISBN 90-73554-35-7 
50 siden 
€ 10,00 
 
 
1998 
ISBN 90-73554-32-2 
104 siden 
 
 
 
1996 
ISBN 90-73554-61-0 
86 siden 
€ 5,00 
 
Oar wurk
 
2017 
978-90-8566-047-7 
84 Siden 
€ 15,00 
 
 
2014 
ISBN: 978-90-8566-036-1 
62 siden 
€ 12,50 
 
 
de Vries, Matty
2014 
ISBN: 978-90-8566-033-0 
30 siden 
€ 7,50 
 
 
2013 
ISBN: 978-90-856-6031-6 
166 siden 
€ 15,00 
 
 
 
 
1994 
ISBN 90-73554-14-4