FOTOREPORTAAZJE

OANBIEDING SAMLE WURK JAN WYBENGA

FOTO’S: MARTIN F. LELIE, LJOUWERT

Klik op foto foar fergrutting

Sjoch ek by:

Gelegenheidstoaniel

DSC_0014
DSC_0015
DSC_0009
DSC_0022

Ynrinnerij

DSC_0024DSC_0203

De famylje.
Koosje, Esther, Annemiek, Sietske Wybenga-Post en har twillingsuster Mieke Oosterhoff-Post

DSC_0029
DSC_0025

DSC_0056

Nynke Eringa-Boomgaardt hat de lieding yn de persoan fan Gysbert Japiks. Se ferfangt Jelle Bangma, dy’t net kin

DSC_0036

Akteur Thijs Feenstra, alias Jan Wybenga, en foardrachtkeunstneres Nynke Eringa

DSC_0072

Oanbieding fan it Samle wurk fan Jan Wybenga oan Sietske Wybenga-Post en Koos Wybenga, de âldste dochter,
troch de útjouwer Goasse Brouwer

DSC_0073
DSC_0074
DSC_0075
DSC_0060

Trijetalich: Nynke Eringa ynterviewt Sietske Wybenga-Post, dy praat  Noordwoolders, en Koosje Wybenga Nederlâns

DSC_0068

Frou Wybenga docht net oan dichtsjen, se sjongt. Se treedt mei har 85 jier noch geregeldwei op mei har suster Mieke, as sjongduo

DSC_0266

Koosje lêst in gedicht fan har soan, Ezra Houtkruyer, skreaun foar syn pake en lêzen by de kremaasje
(Samle wurk-Diel II, s. 401)

DSC_0079

De útjouwer en Gysbert Japiks

DSC_0241

It iten en drinken wurdt fersoarge troch Marleen Vos en Bendert-Jan van Doorn

De nammen fan it iten en drinken binne ûnder oaren inte op Jan Wybenga. Wartenzer bier, Jan 1 jonge, kowedrinken + kajeetsjes (pasteitsjes) + Griene en koaningsblauwe prinseskes (rys mei beane)

DSC_0017
DSC_0048
DSC_0050

Aniek Mulders en Fera Oppewal yn ‘e betsjinning.
Wybengawyn, Moaiwaarsop, Lange dagensop, Barakkekampkes, lytse fryske deadeboekjes

DSC_0081
DSC_0186

Jan Wybenga himself

DSC_0033

Links de sprekkers: Huub Mous, Jabik Veenbaas, Piter Yedema, Teake Oppewal

DSC_0198

Bestjoer Museum Warten: Charles Storm, Grietje van der Velde, Anne Heegstra

DSC_0087
DSC_0090
DSC_0094

Greetje Bijma komt fan boppen by ‘t oargel wei as Antsje mei it tsjil
(út Net fergetten fersen, Samle wurk-Diel I, sjoch ek skôging Albertina Soepboer, Samle wurk-Diel I, s. 847)
En dêr ha je links-achteroan: Folkertsma fan ‘t oargel
DSC_0097 DSC_0100 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0106 DSC_0110 DSC_0112 DSC_0114 DSC_0118

DSC_0186
DSC_0219
DSC_0192

Jan Wybenga wít it

DSC_0034
DSC_0039
DSC_0042

Antsje mei it tsjil, ûnder dy prúk sit Jitske Kingma fan Utjouwerij Elikser

DSC_0023

Martine Kamphorst lit byldzjende keunst fan Jan Wybenga op ljochtbylden sjen

DSC_0304
DSC_0053

Nynke Eringa deklameart it gedicht Poepen en Bataven nimme de doarpkes yn, út de fjirde bondel lyts frysk deadeboek dêr’t Wybenga syn twadde Gysbert Japicxpriis foar krige

DSC_0128
DSC_0174

De earste sprekker Teake Oppewal: Ien en oar oer de poëzij fan Jan Wybenga (Samle wurk-Diel I, s. 839)

Twa sprekkers binne behindere: Albertina Soepboer en Abe de Vries.

Troch tûkelteammen y.f.m. subsydzjes moat de datum fan it eksperiminteel sympoasium ferskood wurde fan 28 septimber nei 24 novimber. In hele protte ekstra geregel om iderien op inselde datum wer byinoar te krijen. Mar dat slagget. Allinne Albertina Soepboer hat mei har famylje al in fakânsje yn Spanje pland. It spyt har o sa, mar se kin dat net mear fersette. Frysk en Frij en Albertina besjogge oft har lêzing fia skype trochkomme kin. Mar dêr wurdt  fan ôfsjoen, want soks befoarderet in libbene diskusje yn dit gefal net. Dat in oar har referaat nei foaren bringt, is likemin gaadlik: Albertina kin dan sels net oan ‘e diskusje meidwaan. Likegoed: har lêzing is opnommen yn it Samle wurk-Diel I, s. 847.
Abe de Vries mailt op 13-11-2012: Ik sil der net by wêze, de 24ste. Dy jûns is myn âldste soan op tillevyzje mei in dokumintêre fan in healoere.
Omdat Abe syn referaat der net is, kin it net opnommen wurde yn it Samle wurk (Sjoch fierders wol Abe syn skôging yn Diel I, s. 779.)

DSC_0200
DSC_0196

Gysbert Japiks hat Jan Wybenga op it harspit, of oarsom

DSC_0181

Jan Wybenga wit fan oanhâlden

DSC_0199

Sprekker Jabik Veenbaas

DSC_0178

Dichteres Marijke de Haan

DSC_0179

Dichter Jelle Zwart, foar him skriuwster Elske Schotanus

DSC_0182

Skriuwster/dichteres Matty de Vries

DSC_0231

Filmer Hein van der Vliet moat deroan gelove

DSC_0051
DSC_0146

Skoft. Amoebesop en Foksejachtsop

DSC_0145

Rjochts de skriuwsters Baukje Tsjerkje de Jong en Auck Peanstra

DSC_0169

Skriuwers Oebele Vries, Pier Boorsma en útjouwer Robert Seton

DSC_0134

Nettsjinsteande it dampe waar is de tsjerke aardich beset

DSC_0156
DSC_0162
DSC_0166
DSC_0167

  

DSC_0140
DSC_0137
DSC_0144

Sietske en Mieke wurdt it iten brocht

DSC_0150
DSC_0149

Ferkeap

DSC_0007

Keunst út 1789 fan ‘e brânskilders Jurjen en Ype Staak

DSC_0018

Folkertsma ferheft it folk mei modernistise klanken út it Van Dam-oargel fan 1874

DSC_0240
DSC_0247
DSC_0172

It begjint wer. Antsje mei it tsjil klingelet mei de bel

DSC_0187

Deklamaasje
Poeet is pommerant út Wybenga syn earste bondel Amoeben út 1954
Trakl út Wybenga syn twadde bondel, Barakkekamp, dêr’t er syn earste Gysbert Japicxpriis foar krige

DSC_0188

Sprekker Jabik Veenbaas: De modernist Jan Wybenga (Samle wurk-Diel I, s. 863)

DSC_0258
DSC_0201

Jan Wybenga wit it nét

DSC_0206

Greetje Bijma fiert it fers P. punt út (Tydskriftekajee, Samle wurk-Diel I).

It gedicht waard as nij eksperimint beskôge yn de Fryske literatuer. It gong foarôf oan de fersesyklus hurrel dat opskuor betsjut en neffens literatuerkenners jóéch it ek opskuor, mar Wybenga sels sei dat er dêr eins oars neat fan fernommen hie as wat argewaasje by mar in pear lêzers.
De oanwêzigen gean har tegoed oan hisse hurrel syn hertkloppinkjes: pittige Italiaanse tsiis.

DSC_0205
DSC_0207
DSC_0212
DSC_0213
DSC_0216
DSC_0224

Sprekker Piter Yedema: Jan Wybenga en it eksistinsjalisme (Samle wurk-Diel I, s. 869)

DSC_0046
DSC_0185
DSC_0051

DSC_0252

Sprekker Huub Mous: Modernist fan ‘e blokkedoaze, skôging oer de byldzjende keunst fan Jan Wybenga (Samle wurk-Diel II, s.407)

DSC_0262
DSC_0293

Greetje Bijma docht Wonderful Warten út de bondel Fergetten Fersen

DSC_0296
DSC_0297
DSC_0298
DSC_0085
DSC_0086
DSC_0010

Yn Museum Warten hat Utjouwerij Frysk en Frij in útstalling ynrjochte Warten en Wybenga: in oersicht fan Wybenga syn byldzjende keunst (gouaches en akwarellen) en syn libben en literêr wurk.

As bliuwend oantinken wurdt in plakette oanbean mei it selsportret fan Jan Wybenga, dat foarop de bondel stiet, en it fers Wonderful Warten. De dochters Annemiek en Esther oerlangje him oan Hermien de Haan-Laagland, wethâlder fan kultuer Boarnsterhim. Dy jout de plakette troch oan it Museum Warten, yn ‘e persoan fan Charles Storm.

DSC_0270
DSC_0275
DSC_0282
DSC_0283
DSC_0287
DSC_0288
DSC_0292

Hermien de Haan lêst twa kûpletten fan it fers Wonderful Warten en hat dêrmei de útstalling iepene. Der wurdt n.o.f. in fraach fan Frysk en Frij oan tocht om in strjitnamme nei Jan Wybenga te neamen, yn Warten fansels. Mar dat kin net, want der komme op ‘t stuit gjin nije strjitten by. It idee is opnommen mei Doarpsbelang.

Neitiid skriuwt se:
Dag allemaal, Mijn man en ik hebben genoten afgelopen zaterdag. Wat zat het programma goed in elkaar, wat een prestatie die twee boeken en wat vertederend zo’n familie van wie de man/vader wordt geëerd. En wat een goede bediening met lekkere hapjes. Heel mooi. Bedankt, Hermien de Haan, Wethouder gemeente Boarnsterhim.

DSC_0268

Nei it tankwurd fan Koosje Wybenga

DSC_0301
DSC_0303

Utrinnerij

DSC_0246