Fotoreportaazje K-onTOER Kimswert
(Kimswert, 13 septimber 2014)

Fotoreportaazje fjouwer boekpresintaasjes
(Blessum, 27 april 2013)

Fotoreportaazje Samle wurk Jan Wybenga
(Warten, novimber 2012)

Presintaasje Master fan alle Ringen, diel 1
(Ljouwert, novimber 2011)

Presintaasje En de inket sil útrinne, de samle fersen fan Steven H.P. de Jong
(Ljouwert, jannewaris 2011)

Presintaasje As in wurd my meinimt. Neilitten wurk fan Gys Miedema
(Ljouwert, novimber 2009)

Literêre oere, Prinsetún Ljouwert
(juny 2009)

Anne Wadman-middei, Gebou Tresoar Ljouwert
(27 oktober 2007)

Nijjiersgearsit 2007, Tsjerkje Blessum
(jannewaris 2007)

Presintaasje Oerfeart, roman fan Aggie van der Meer
(Boalsert, novimber 2006)

Simmer-oere, Prinsetún Ljouwert
(simmer 2006)