Ferskaat-argyf

Projekt fier dyn frije taal fan Frysk en Frij(20 maaie 2016) Groetnis Ășt Grenoble(24 augustus 2015) Fraachpetear mei Leo Popma(27 april 2013) Fries exotisme – Sierksma(Tsjerke Blessum, 27 april 2013) Ympresje boekpresintaasje Blessum – Albertina Soepboer(Tsjerke Blessum, 27 april 2013) Gelegenheidstongerpreek Blassum – Ds. Dick over ter Linden(Blassum, 27 april 2013) Gelegenheidstoaniel Wybenga(Tsjerke Warten, 24 novimber 2012) Ympresje … Continue reading Ferskaat-argyf