Groetnis út Grenoble
(24 augustus 2015)

Fraachpetear mei Leo Popma
(27 april 2013)

Fries exotisme – Sierksma
(Tsjerke Blessum, 27 april 2013)

Ympresje boekpresintaasje Blessum – Albertina Soepboer
(Tsjerke Blessum, 27 april 2013)

Gelegenheidstongerpreek Blassum – Ds. Dick over ter Linden
(Blassum, 27 april 2013)

Gelegenheidstoaniel Wybenga
(Tsjerke Warten, 24 novimber 2012)

Ympresje boekpresintaasje Jan Wybenga – Johan Oppewal
(Tsjerke Warten, 24 novimber 2012)

Ympresje boekpresintaasje Master fan alle Ringen – Johan Oppewal
(Tryater Ljouwert, novimber 2011)

Heal it grêf yn ynlieding fan Trinus Riemersma by de presintaasje fan En de inket sil útrinne, de samle fersen fan Steven H.P. de Jong, sjoch fotogalerij fan presintaasje

(Tryater Ljouwert, jannewaris 2011)

Klaas Feenstra en syn taal  taspraak fan Steven H.P. de Jong. Utsprutsen by de presintaasje fan Hege flecht fan KlaasFeenstra

(Bibleteek Burgum, 7 maart 2008)

Ta in hichte  taspraak fan Steven H.P.de Jong op de Anne Wadman-middei

(Tresoar Ljouwert, 27 oktober 2007)

Nei myn dea kinne se wèr sjen taspraak fan Joke Corporaal op de Anne Wadman-middei

(Tresoar Ljouwert, 27 oktober 2007)

Rede Eric Hoekstra
Utsprutsen by de oanbieding fan ‘e histoarise famyljeroman Oerfeart fan Aggie van der Meer

(Stedhûs Boalsert, 16 novimber 2006)