FRIJE TAALNOARM

By it projekt oer De keunstmjittige ierdappel? – of ierappel, irpel, jirpel, rejappel, rjappel, likegoed hokke eigenaardige ferskynselsfrucht dan ek – komt altemets it ûnderwerp

Lês fierder »
Golf fan Onrust

GOLF FAN ONRUST

Fan Simy Sevenster kaam fan ’t simmer har tolfde Iepenloftspul út: Golf fan Onrust. Dat waard opfierd yn ’e Westhoek fan St.-Jabik yn ferknipte foarm.

Lês fierder »
Rixt van der Kooij

Heine-projekt

Dichtersleafde,Heine-oersettingen fan Schurerop muzyk fan Rixt van der Kooij Frysk en Frij fiert in Heine-projekt út. Rixt van der Kooij set oersettingen fan Fedde Schurer

Lês fierder »