Eardere berjochten

THE ARTIFICIAL POTATO?

The Erfgoed Fundaasje-Frysk en Frij publishing house organizes a historical intercultural multi language project about the history of the potato and the cultural place of this
tuber.

Lês fierder »

FRIJE TAALNOARM

30 maart 2023 By it projekt oer De keunstmjittige ierdappel? – of ierappel, irpel, jirpel, rejappel, rjappel, likegoed hokke eigenaardige ferskynselsfrucht dan ek – komt

Lês fierder »
Wethouder Jan Dykstra

Lof fan kultuerwethâlder

Op sneon 29 oktober hie de presintaasje plak fan sân Frysk en Frij-projekten. Jan Dijkstra, wethâlder fan kultuer fan ’e Gemeente Waadhoeke, iepene dit Literêr

Lês fierder »
Golf fan Onrust

GOLF FAN ONRUST

Fan Simy Sevenster kaam fan ’t simmer har tolfde Iepenloftspul út: Golf fan Onrust. Dat waard opfierd yn ’e Westhoek fan St.-Jabik yn ferknipte foarm.

Lês fierder »
Rixt van der Kooij

Heine-projekt

Dichtersleafde,Heine-oersettingen fan Schurerop muzyk fan Rixt van der Kooij Frysk en Frij fiert in Heine-projekt út. Rixt van der Kooij set oersettingen fan Fedde Schurer

Lês fierder »

TWALÛK ALD EN NIJ

Snein 27 febrewaris en snein 6 maart TWALÛK ÂLD EN NIJI De lieremanFryske lieten fan pianist en komponist Rixt van der KooiCarina Vinke, alt &

Lês fierder »

Kollaazje Bûtenpost

WAT IN FRIJPOSTICH TOANIEL!  HOBBEL DE HOBBEL OP REIS NEI BÛTENPOST – MEI GRUTTE PIER EN PIERKJE IBS De Mienskip – Groep 5 – Juf: Pietsje

Lês fierder »

Samle fersen fan Rixt

Samle fersen fan Rixt (ps. Hendrika Akke van Dorssen, Grou 1887-Colmschate 1979). Mei in biografy yn byld en wurd en in ynlieding fan Albertina Soepboer.

Lês fierder »