De Fryske en Nederlânse Samle Fersen fan Theun de Vries

De Fryske en Nederlânse Samle Fersen fan Theun de Vries
(Feanwâlden 1907-Amsterdam 2005) yn oparbeidzjen mei it Theun de Vries-Genoatskip. Mei in biografy yn byld en wurd en in ynlieding fan Jabik Veenbaas.

(Theun de Vries, oaljeferve op doek (100x81,5), 1970, troch J.S. (Joop - Johan Sybo) Sjollema (1900-1990), kolleksje Tresoar, Ljouwert)

 
Celebrate your free language

Video Poems

Poems

Projekt Fier dyn frije taal fan Frysk en Frij

---------------------------------------

 
LITERÊR-HISTOARYS ARGYF

-Kulturele manifestaasje yn Bûtenpost

Dokumintaasje oer de dichteresse Rixt (Akke Hendrika van Dorssen) út har neilittenskip berêstend by har muoikesizzer Frans Zeilstra:

-notysjeboeken mei fersen

-fotoargyf

Rixt Boek 1

Rixt Boek 2

Rixt Boek 3

---------------------------------------

 
Foto’s

Fotoreportaazje fjouwer boekpresintaasjes
(Blessum, 27 april 2013)

Fotoreportaazje Samle wurk Jan Wybenga
(Warten, novimber 2012)

Sjoch fierder: foto-argyf

---------------------------------------

 
Ferskaat

Projkt fier dyn frije taal fan Frysk en Frij
( 20 maaie 2016 )

Fraachpetear mei Leo Popma
(27 april 2013)

Ympresje boekpresintaasje Blessum - Albertina Soepboer
(Tsjerke Blessum, 27 april 2013)

Gelegenheidstongerpreek Blassum - Ds. Dick over ter Linden
(Blassum, 27 april 2013)

Gelegenheidstoaniel Wybenga
(Tsjerke Warten, 24 novimber 2012)

Sjoch fierder: Ferskaat-argyf

---------------------------------------