De Fryske en Nederlânse Samle Fersen fan Theun de Vries
(Feanwâlden 1907-Amsterdam 2005) yn oparbeidzjen mei it Theun de Vries-Genoatskip. Mei in biografy yn byld en wurd en in ynlieding fan Jabik Veenbaas.

(Theun de Vries, oaljeferve op doek (100×81,5), 1970, troch J.S. (Joop – Johan Sybo) Sjollema (1900-1990), kolleksje Tresoar, Ljouwert)