Winter oan see

winteroansee

2010 Winter oan see. Roman. Friese Pers Boekerij

In man en in frou hawwe beiden in reden om in winter oan see te wenjen. De frou wurdt yn it earstoan mear yntrigearre troch de man as oarsom. Yn ’e rin fan ’e winter komt der tafallich mear lykwicht yn de ferhâlding en lost sy har eigen problemen op trochdat se tegearre besykje dy fan him op te lossen.

"Troch spannende formulearringen wurdt de lêzer oan ien tried wei oan it wurk set. Ek as it boek út is, hâldt it ferhaal jin noch dwaande." Yvonne Dykstra /Friesch Dagblad.

"Ik leau dat it Van der Meer der yn wêzen om giet om it ûnbeneambere fan it fielen, it ûndergean, it tinken fan har personaazjes yn har proaza resonearje te litten." Piter Boersma/ Ensafh.