Winter oan see

Dit boek bestelle?

winteroansee

2010 Winter oan see. Roman. Friese Pers Boekerij

In man en in frou hawwe beiden in reden om in winter oan see te wenjen. De frou wurdt yn it earstoan mear yntrigearre troch de man as oarsom. Yn ‘e rin fan ‘e winter komt der tafallich mear lykwicht yn de ferhâlding en lost sy har eigen problemen op trochdat se tegearre besykje dy fan him op te lossen.

“Troch spannende formulearringen wurdt de lêzer oan ien tried wei oan it wurk set. Ek as it boek út is, hâldt it ferhaal jin noch dwaande.” Yvonne Dykstra /Friesch Dagblad.

“Ik leau dat it Van der Meer der yn wêzen om giet om it ûnbeneambere fan it fielen, it ûndergean, it tinken fan har personaazjes yn har proaza resonearje te litten.” Piter Boersma/ Ensafh.

Winter oan see
Jier: 2010
158 siden
ISBN: 978-90-330-0930-3
€ 17,00
Oare boeken fan dizze auteur
De sneinen, it lân achter it each fan 'e nulle, gedichten, Aggie van der Meer

De Sneinen

Twaënfyftich gedichten oer de sneinen fan it jier. De kuiertocht, ier en betiid op stille sneintemoarnen, ropt op ta meditaasje en set de fantasy op

Lês fierder »
Pauwehôf, roman, Aggie van der Meer

Pauwehôf

roman Omslachtekst Yn de Pauwehôf wurdt út en troch referearre oan de troch Albin Biblom gearstalde ‘The Journals of Jacob Mandeville’. De Pauwehôf is in

Lês fierder »
Oerfeart, histoarise famyljeroman, Aggie van der Meer

Oerfeart

histoarise famyljeroman Omslachtekst Yn de histoarise roman ‘Oerfeart’ fiert Aggie van der Meer petearen mei har joadse foarfaar en har Dütse beppe. Dêrfoar hellet se

Lês fierder »