WAKKERweromsjen

Dit boek bestelle?

wakkerweromsjen1

Matty de Vries (Twizelerheide 1959) publisearre poëzij yn tydskriften en wurke mei oan de blomlêzingen Poëzie op sokkels (2003), Dream yn blauwe reinjas (2004), Dichter op spoor (2004), Suikerpoëzie (2005), Het goud op de weg (2008) en Spiegel van de Friese poëzie (2008).

Wurk:
2005 Ande(r)s, op zoek wie rijk is en wie arm, reisdeiboek oer in projekt mei bern yn Peru
Stichting Uitgeverij Philip Elchers, Grins
2008 God, teksten en tekeningen
Bornmeer, Ljouwert ISBN 978-90-5615-201-7
2011 Jij bent jij en zo is dat, ongerijmde dierversjes voor volwassenen en andere kinderen
Stichting Uitgeverij Philip Elchers, Grins ISBN 978-90-5048-144-1
2012 Van kinderen hou ik niet zo, ongerijmde mensversjes voor kinderen en andere volwassenen
idem, ISBN 978-90-5048-120-5
2013 Binnen wil graag buiten zijn, ongerijmde dingversjes voor kinderen en volwassenen
idem, ISBN 978-90-5048-135-9

2004 Rely Jorritsmapriis foar it gedicht Túnkabouter.

Mei har byldzjende keunst eksposearret Matty de Vries yn binnen- en bûtenlân (België, Dútslân, Ingelân, Skotlân, Spanje, Feriene Steaten). Har skilderijen azemje stilte út, har yllustraasjes binne direkt en boartlik. Har ferdivedaasjekeunst foar bern en folwoeksenen is lichtfuottich en kleurich. De berneferhalen en poëzij slute dêr nau by oan.

wakkerweromsjen2

 

Ympresje boekpresintaasje Blessum 27 april 2013

Fotoreportaazje boekpresintaasjes Blessum 27 april 2013

 

Ut de media:

Friesch Dagblad: Reinder van der Leest eare mei eksposysje Blessum 27 april 2013

WAKKERweromsjen
Jier: 2013
98 siden
ISBN: 978-90-8566-028-6
€ 20,00
Oare boeken fan dizze auteur