Vreemde kusten/Frjemde kusten

Dit boek bestelle?

Frjemde Kusten

 

Vertaling uit het Fries
Tsjêbbe Hettinga en Benno Barnard.

De útjefte fan dizze bondel tegearre mei de CD De foardrachten is ta stân kommen yn oparbeidzjen mei útjouwerij Frysk en Frij te Ljouwert.

Uitgeverij Atlas Amsterdam/Antwerpen

Vreemde kusten/Frjemde kusten
Jier: 1995
0 siden
ISBN: 90-254-0864-8
Oare boeken fan dizze auteur