troades

neist de oarspronklike Latynske tekst fan dizze trageedzje (1ste ieu) in oersetting yn it moderne Frysk mei in ynlieding, noaten, bibliografy en kaarten fan ‘e oersetter
yllustrearre

Troades
Jier: 1995
120 siden
ISBN: 90-73554-16-0
Oare boeken fan dizze auteur