Troades

Dit boek bestelle?

troades

neist de oarspronklike Latynske tekst fan dizze trageedzje (1ste ieu) in oersetting yn it moderne Frysk mei in ynlieding, noaten, bibliografy en kaarten fan ‘e oersetter
yllustrearre

Troades
Jier: 1995
120 siden
ISBN: 90-73554-16-0
Oare boeken fan dizze auteur